موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد،

همه گفتند: تله موش مشکل توست و به ما ربطی ندارد،

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را نیش زد،

از مرغ برایش سوپ درست کردند،

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند،

گاو را هم برای مراسم ترحیم کشتند،

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و

به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد!