مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد.

وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی ازمشتریان بانک کرد و پرسید :

آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟ مرد پاسخ داد :

بله قربان من دیدم. سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و

او را در جا کشت. اومجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید:

آیا شما دیدید که من از اینبانک دزدی کنم؟مرد پاسخ داد :

نه قربان ، من ندیدم ؛ اما همسرم دید!