این هم پرنده اسکل قیافه اش را نگاه کنید عین بیشعورهاست بخاطر همین به یه نفر که بیشعوره میگن اسکل. در خصوصیات این پرنده نوشته که او وقتی برای زمستان غذا جمع آوری میکند محل نگهداری آنها را فراموش میکند و بخاطر همین با مشکل مواجه می شود؟ یا هنگام خانه سازی فراموش می کند که خانه اش را کجا ساخته است؟ و اگر از لانه اش بیرون بیاید راه بازگشت را پیدا نمیکند

 
حال مجددا قیافه اش را ببینید... بلاهت از آن می بارد....ولی خیلی بامزه است