مــن اگـــر لـبـخـنــدی بــر لـبـانـــم جــاریــسـتــــــــــــــــ

اجــبـار عـکـس اسـتــــــــــــــــــــــــــ

عـکـا سـبـاشــی خـنـده بــر لــبــــــــــــــــ مـیــخــواهــد

وگــــر نــــــــه

من بـدون_تـــــــــــــــو

مــــــن کــــجاخنده کـــــــــــــــــجا ؟